Naar een klimaatbestendige samenleving in 2050

Federale adaptatiemaatregelen 2023-2026

Naar een klimaatbestendige samenleving in 2050 – Federale adaptatiemaatregelen 2023-2026

 17/03/2023

De set federale adaptatiemaatregelen “Naar een klimaatbestendige samenleving in 2050 – Federale adaptatiemaatregelen 2023-2026″ werd door de Ministerraad goedgekeurd op 3 maart 2023. De lancering van deze federale adaptatiemaatregelen gebeurt na een transparant proces, waaronder een publieke raadpleging door de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu van 27 juni tot en met 16 september 2022.

De laatste jaren is België geconfronteerd met de gevolgen van de klimaatverandering, namelijk ernstige droogte, rivier- en regenoverstromingen en aanhoudende hittegolven. Omdat de huidige en toekomstige klimaatverandering vele sectoren van onze samenleving treft (transport, gezondheid, economie, landbouw, energie,…), moeten we ons voorbereiden op, en aanpassen aan die ontregelingen. De in dit document voorgestelde adaptatiemaatregelen moeten de negatieve impact van de klimaatontregeling zo veel mogelijk beperken en eventuele opportuniteiten maximaal benutten. Om deze adaptatie-uitdagingen aan te gaan, beschikt de federale overheid over een waaier aan bevoegdheden.

Dit document omvat 28 federale adaptatiemaatregelen, opgedeeld volgens 8 actiedomeinen (onderzoek, biodiversiteit, infrastructuur, natuurlijke hulpbronnen, volksgezondheid, risico-en crisisbeheer, internationale samenwerking, en bewustmaking) om op gecoördineerde wijze actie te ondernemen. Klimaatadaptatie dient immers geïntegreerd te worden in de bestaande beleidsdomeinen en wetgeving  (de zogenaamde ‘mainstreaming’ van adaptatie). Waar nodig zal voor de verdere uitwerking van de maatregelen of de uitvoering ervan worden afgestemd met de gewesten en andere betrokken partijen.

Met deze set federale adaptatiemaatregelen zit België in lijn met het Akkoord van Parijs (2015), de nieuwe EU-strategie voor adaptatie aan de klimaatverandering (2021), de Europese Klimaatwet (2021) en de EU-verordening 2018/1999 inzake de governance van de energie-unie en van de klimaatactie (2018). In 2024 zal een eerste evaluatie van de maatregelen uitgevoerd worden gevolgd door een finale evaluatie van zijn implementatie in 2026.