Industrie & diensten

Industrie & diensten

Bedrijven worden beïnvloed door de klimaatverandering, hetzij door directe effecten op het productieproces (bv. watertekorten) of ten gevolge van weersimpact (overstromingen, stormen, hittegolven, …), hetzij door indirecte effecten als gevolg van problemen met de voorziening en tekorten. Met name worden cascade-effecten verwacht als gevolg van de klimaatverandering op ecosystemen en de landbouwproductie, die op hun beurt van invloed zullen zijn op de prijs, kwantiteit en kwaliteit van de producten.

De klimaatverandering kan echter niet alleen negatieve gevolgen hebben voor de economie. Er kunnen zich nieuwe kansen voordoen: de klimaatverandering kan gevolgen hebben voor de vraag naar bepaalde producten en diensten (een grotere vraag naar producten en diensten die de veerkracht vergroten en ongeschikte producten en diensten verminderen).

Voor de industrie is een van de specifieke verwachte effecten van de klimaatverandering de temperatuurstijging die leidt tot problemen in verband met de koeling van energie-installaties en effecten op verschillende industriële processen.

In de verzekeringssector kan de klimaatverandering van invloed zijn op de beschikbaarheid van verzekeringsdiensten tegen een betaalbare prijs.

Financiële instellingen doen er goed aan het risico van de klimaatverandering in te schatten om verliezen te vermijden.

Binnen het “Nieuw Industrieel Beleid” wordt gezocht naar een nieuwe aanpak of andere processen die een betere toekomst voor de Vlaamse industrie bewerkstelligen. Hierbij wordt op zoek gegaan naar slimme specialisaties die Vlaanderen een concurrentievoordeel opleveren binnen Europa. Ook wordt er gefocust op het meer flexibel maken van markten, die zo minder kwetsbaar worden voor veranderingen. De klimaatverandering is hier een onderdeel van, omdat industrieën er positief of negatief door beïnvloed zullen worden.

De invloed van de klimaatverandering op het bepalen van de inplantingslocatie van bedrijventerreinen bestaat voornamelijk uit het overstromingsrisico en de beschikbaarheid en daarmee de kosten van water voor koeling of voor processen. In de inplantingsafweging zal de klimaatreflex die binnen de MilieuEffectRapportage vorm krijgt ook van invloed zijn. Op federaal niveau werd een leidraad (FR en NL) ontwikkeld om ervoor te zorgen dat strategische milieubeoordelingen rekening houden met de aanpassing aan de klimaatverandering. Op Vlaams niveau wordt de aanpassing aan de klimaatverandering in aanmerking genomen in het decreet betreffende de milieueffectenbeoordeling.

Verder kan in de fabrieken zelf de klimaatverandering aangepakt worden met nieuwe technische ontwikkelingen in de bouw/renovatie van fabrieksgebouwen, met name op het gebied van verwarming en koeling. Het watergebruik wordt nu al gematigd door initiatieven als hergebruik via grijswatercircuits en het aansporen van zuinig watergebruik met ecologiepremies. VITO en VLAKWA, twee onderzoeksorganisaties, doen in samenwerking met het bedrijfsleven onderzoek naar innovatieve mogelijkheden voor kringloopsluiting, waarbij innovatieve technologieën worden aangewend om restwater verregaand te zuiveren zodat het een tweede economische leven krijgt, bv. als koelwater of reinigingswater.

Op federaal niveau is de dekking tegen overstromingen en andere natuurrampen opgenomen sinds 2007 in de brandverzekeringspolissen voor gezinnen (zie paragraaf over ‘overstromingen’).

Commission européenne: Insurance of weather and climate related disaster risk: Inventory and analysis of mechanisms to support damage prevention in the EU (2017) (EN)

Agence Européenne de l’Environnement: ‘Climate change impacts and vulnerabilities’ (2017) (EN)

Geneva Association: Climate Change and the Insurance Industry: Taking Action as Risk Managers and Investors (2018) (EN)