Impacts

Naarmate de klimaatveranderingen in een sneller tempo plaatsvinden, worden steeds zwaardere gevolgen verwacht voor de natuurlijke ecosystemen (inclusief een groot verlies aan biodiversiteit). Bovendien wordt verwacht dat de toekomstige klimaatveranderingen de economische groei zullen vertragen, de voedselzekerheid zullen doen afbrokkelen en wereldwijd de ongelijkheid zullen doen toenemen.

De impact, kwetsbaarheid en adaptatie is op gewestelijk en federaal niveau geëvalueerd. Dit was een eerste stap vóór de ontwikkeling van gewestelijke en federale adaptatieplannen. De klimaatprojecties gebruikt bij deze evaluaties waren gelijkend, zodat de coherentie verzekerd was. De studies van de verschillende autoriteiten concentreerden zich daarentegen op verschillende aspecten, conform hun specifieke bevoegdheden (bv. zeespiegelstijging in Vlaanderen, stedelijke gebieden in Brussel, bosbouw in Wallonië en weer andere specifieke aspecten op federaal niveau). De resultaten van de studies van die verschillende autoriteiten kunnen worden geraadpleegd op hun respectieve websites (Departement omgeving, Leefmilieu Brussel, AwAC, federaal).

Verschillende sectoren krijgen te maken met een heel verschillende impact. Een beknopte beschrijving van de belangrijkste gevolgen en kwetsbaarheden voor verschillende Belgische sectoren die door de klimaatverandering getroffen worden is opgenomen hieronder

Impacts

 

Samenvatting van de belangrijkste impact en de ernst daarvan, verwacht in België (aanpassing van regionale impactanalyses). Het bovenste deel van de tabel geeft een idee van de onzekerheden door het gebruik van verschillende projecties: afhankelijk van de projecties zal de temperatuurverandering meer of minder snel en intensief zijn.