Impact van de klimaatverandering op het gezondheidszorgsysteem in België

Impact van de klimaatverandering op het gezondheidszorgsysteem in België

 09/09/2021

Naar aanleiding van maatregel 8 uit het Nationaal Adaptatieplan (2017-2020), ‘Rekening houden met de impact van de klimaatverandering en de adaptatiebehoeften in het kader van het toekomstige Nationaal Actieplan voor milieu en gezondheid (NEHAP)’ heeft de De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu op 9 augustus 2021 een studie gepubliceerd over de gevolgen van de klimaatverandering op de menselijke gezondheid in België. Deze werd in opdracht van de FOD door het VITO, Möbius en Sciensano uitgevoerd.

De studie omvat het inventariseren en evalueren van huidige en geplande maatregelen met als doel de weerbaarheid van de systemen voor gezondheidszorg in België te verbeteren. De focus ligt onder andere op het evalueren van de doeltreffendheid, mate van uitvoering en beperkingen.

Aan de hand van deze resultaten, in combinatie met de identificatie van de huidige risico’s, en de risico’s op middellange en lange termijn werden 61 aanbevelingen voor adaptatiemaatregelen voorgesteld om de nadelige gevolgen van de klimaatverandering te mitigeren of vermijden. Deze aanbevelingen hebben betrekking op de beschikbaarheid van data, wetgeving, communicatie, beheersmaatregelen, ruimtelijk ordening, onderzoek,…en richten zich vooral tot de besluitvormers en de actoren van de gezondheidssector met bijzondere aandacht voor de kwetsbare bevolkingsgroepen (lage inkomensgroepen, mensen met outdoor banen, ouderen, chronisch zieken,…).

Deze adaptatiemaatregelen bieden een adequaat antwoord op de geïdentificeerde klimaat gerelateerde risico’s voor het gezondheidszorgsysteem en zullen verder bestudeerd en uitgewerkt worden in toekomstige adaptatieplannen.

Meer informatie: 

het volledige rapport (in het Engels)

de samenvatting voor beleidsmakers (ook beschikbaar in het Frans en Engels)